Emir Gerçekleştirme Politikası Prosedürü
reply

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; müşterilerin yazılı, sözlü, faks aracılığı ile veya elektronik ortamda ilettiği paylara, borçlanma araçlarına, kaldıraçlı işlemlere, paya ve pay endeksine dayalı türev araçlara ilişkin alış ve/veya satış işlemlerine ilişkin emirlerin Şirketimizin kendi hesabından alım satımına ilişkin esasların belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, Şirket prosedür, kural ve diğer düzenlemeler çerçevesinde gerekli bilgilerin, ilgili iş ve işlemlerin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesinin ve bu işlemlerin kontrolünün sağlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Şirketimizin müşterilerden almış olduğu emirlerin kabulü ve işleme koyulmasına yönelik genel esasları belirlemekte olup; söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimlerimizi kapsamaktadır.

3. DAYANAK

Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11/07/2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

4. EMİRLERİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.1. Genel İlke ve Esaslar

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin müşteri emirlerini; emir gerçekleştirme politikası, çerçeve sözleşmelerde yer alan esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.

Şirket; alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirmeye gayret eder.

İntegral Yatırım Menkul A.Ş., müşterilerine ait hesap ve işlemleri kendi nezdinde müşteri bazında izler. Müşteriye ait emirler, müşteriye ait hesap numarası ile iletilir ve sonuçları hesap numarası ile takip edilir.

BIST Pazar ve piyasalarına iletilerek gerçekleşen emirler sonucunda, müşteri varlıkları ve portföy durumu anlık güncellenir ve takip edilir.

Müşteriye, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen tüm işlem limitleri, emrin kabulü, gerçekleşmesi, düzeltilmesi veya iptali durumunda anlık olarak güncellenir. İnternet sitesi ve diğer işlem platformlarında bu limitler güncel olarak takip edilebilir.

Gerçekleşmeyen, iptal edilen ve değiştirilen emirler de dâhil olmak üzere; gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman, miktar, fiyat, kullanılan kaldıraç oranı ve diğer tüm unsurları ile zaman bilgisini gösterecek şekilde muhafaza edilir.

Yurtdışı türev araçların alım satım emirlerinin iletildiği yetkili kurum Yurtdışı Aracısıdır. Yurtdışı işlemler; yurtdışı borsalarda Yurtdışı Aracısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan türev araçların alım satım işlemlerini ifade eder.

Yurtdışı türev araçların alım satımında işlem yapılan borsa ve/veya piyasalarda geçerli olan kurallara göre emirlerin gerçekleştirilmesi esastır. Bu konuda emir iletiminden önce, çerçeve sözleşmedeki hükümler iyice anlaşılmalıdır.

Portföy aracılığı kapsamına giren, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin müşterinin karşı tarafı olduğu, işlemlerin gerçekleşeceği fiyatlar, genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleriyle ilgili olarak; yatırılan teminat tutarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılamaz. Gerçekleşen işlemler sonrasında, müşterinin piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla kayba uğraması halinde, söz konusu tutar yatırımcıdan talep edilemez.

4.2. Müşteri Emirlerinin Alınmasına İlişkin Esaslar

  • Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlemleri

Pay piyasası işlemlerinde; müşteri emirlerinin işleme konulması için, müşteri hesabının overall ve eğer varsa ek alım limiti yönünden uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilir. Müşteri T+2 zamanındaki bakiyesine göre pozisyon alabilir. Ayrıca işlem komisyonu ve borsa payı, vergi kadar bir karşılığında müşteri hesabında bulunması gerekir. Müşteri emrini verirken, şahsen ya da vekâleten verip veremediği sistemden kontrol edilir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlemlerinde; müşteri emirlerinin işleme konulması için, müşteri teminatının uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilir. Müşteri kullanılabilir teminat tutarına göre pozisyon alabilir. Ayrıca işlem komisyonu ve borsa payı, vergi kadar bir karşılığında müşterinin cari hesabında bulunması gerekir. Müşteri emrini verirken, şahsen ya da vekâleten verip vermediği sistemden kontrol edilir.

İletilen emir kapsamında müşteri hesabının işlem yapmak için uygun olup olmadığı otomatik olarak elektronik işlem platformu aracılığı ile yapılır; uygun olan emirler sisteme iletilir.

Müşteri bizzat şirkete gelerek alım-satım emri verebilir. Bu durumda müşteriye sistemden “Emir Formu” imzalatılarak müteselsil sıra numaralı nüshası işlem yapan müşteriye verilir, aslı kurumda tutulur ve müşteri emri sisteme girilir.

Müşteriden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, internet veya diğer iletişim yöntemleri ile emir alınabilir. Dealing Room’da bütün telefonlar kayıt cihazına bağlıdır ve alınan her telefon emri kayıt edilir. Kayıt sistemi dışındaki telefonlardan veya cep telefonlarından emir kabul edilmez.

Kurumsal müşterilerin alım-satım emirleri için de işlem yapmaya yetkili isimler dışındaki kişilerden emir kabul edilmez.

Müşteri emirlerine ilişkin olarak tüm bilgiler kaydedilir ve kurulca, müşterilerce veya resmi makamlarca talep edildiğinde ibraz edilir.

İnternet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP ( internet protokol) numaraları kayıtları, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulur.

  • Portföy Aracılığı İşlemleri

Müşteri, her bir varlık/varlık çifti bazında işlem yapabilmek için İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirlenen ve müşteriye bildirilen teminat tutarını, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için şirket nezdindeki hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde emirleri gerçekleştirilmez.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterileri kendilerine sunulan elektronik işlem platformu ve aynı hesaba bağlı diğer mobil uygulamalar (iPhone, iPad, Android telefon ve tablet uygulamaları) ve webtrader uygulaması aracılığı ile emirlerini kendilerine hesap açılış sürecinde sunulan kullanıcı adı ve şifreleri aracılığı ile doğrudan gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra işlem masası aracılığı ile 24 saat telefonla emir iletme imkânı da mevcuttur. Kaldıraç oranı müşteri ile imzalanan sözleşmenin ekinde yer alan form uyarınca 10:1’i geçmeyecek şekilde belirlenir.

Portföy aracılığı birimi çalışanları iki şekilde müşteri emrini kabul edebilir; emir kabulü işlem platformu aracılığıyla çevrimiçi olarak ve telefon ile gerçekleşir. Çevrimiçi emir kabulü için mesai saatleri içerisinde müşteri temsilcileri görevlendirilir ve dijital emirlerin kabul ve takibini sürdürür. Telefon ile emir alma sürecinde ise görevlendirilen personele gerektiği anlarda diğer departman çalışanları destek verir. Telefon ile emir alan müşteri temsilcileri veya yönetici müşteri hesap numarasını ve telefon şifresini teyit eder. Şifre kontrolünü takiben müşteri emri seri bir şekilde kabul edilir ve eş zamanlı olarak sisteme girişi yapılır. Telefon ile alınan emirlerde sehven yapılan hataları en aza indirmek için emir kabulü sonrası yapılan işlem tekrarlanarak müşteri bilgilendirilir.

Müşteri emirlerine ilişkin olarak tüm bilgiler kaydedilir ve Kurulca; müşterilerce veya resmi makamlarca talep edildiğinde ibraz edilir. İptal edilen, gerçekleştirilemeyen ve değiştirilenler de dâhil elektronik ortamda alınan tüm emirlere ilişkin tutulacak kayıtlarda, tebliğ ve mevzuatlar çerçevesinde emir niteliklerine ilişkin tüm bilgiler yer almaktadır.

İnternet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (internet protokol) numaraları kayıtları; her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulur.

4.3. Müşteri Emirlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar

BIST piyasa ve pazarlarına gönderilen emirlerin eşleşmesinde genel esas; fiyat ve zaman önceliğidir. Fiyat önceliği kuralında; daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır. Zaman önceliği kuralında ise; verilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, zaman açısından daha önce girilen emirlerin önce karşılanması esastır.

Elektronik ortamda emir iletimi imkânına sahip olan müşteriler, tüm emir iletim kanallarından ilettikleri emirlerle ilgili olarak, kısmen veya tamamen gerçekleşme bilgilerini, iptal, fiyat ve miktar değişikliklerini içeren emirlerine ilişkin sonuçlarını internet sitesi ya da işlem platformlarından takip edebilirler.

Kısmi gerçekleşen emirlerde; emrin gerçekleşen ve gerçekleşmeyerek iptal olan ya da pasifte bekleyen kısmı birlikte izlenebilir.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirlenmiş yurtdışı türev araçlar dışında emir kabul edilemez ve iletilemez. Müşteri, ilgili borsada yapacağı işlemler için emirlerini elektronik ortamda, internet ortamında, telefon ve benzeri diğer iletişim araçlarıyla sözlü veya yazılı iletebilir.

Müşterilerin portföy aracılığı kapsamında gerçekleştireceği işlemlerde; Şirketimiz nezdinde kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirebilmek için asgari 50.000.-TL. veya muadili döviz tutarını başlangıç teminatı olarak yatırması gerekmektedir. Burada başlangıç teminatı; müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı varlık çifti/kaldıraçlı varlık bazında belirlenen miktardır. Kaldıraç oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Sürdürme teminatı ise; piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir.

İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000.-TL. veya muadili döviz tutarının altına düşmesi halinde pozisyon açılmaz. İşlemlere başladıktan sonra zarar edilmesi neticesinde, teminat tutarının 50.000.-TL.  veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda ise işlemlere devam edilebilir.

Portföy aracılığı işlemlerinde; müşteri, teminat durumunu işlem masası aracılığıyla ya da elektronik işlem platformu üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde; teminat seviyesi sürdürme teminatının altına inerse, bu seviye korunamamış olur ve açık pozisyonlar müşterinin emrine ihtiyaç duyulmaksızın elektronik işlem platformu aracılığı ile otomatik olarak en zararlı işlemden başlamak üzere kapatılır.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde aksi belirtilmedikçe margin call seviyesi %75, stop out seviyesi %50’nin altındaki herhangi bir seviye olarak öngörülmektedir.

5. GİZLİLİK ESASI

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin emir kabulü ve emir iletimi sürecinde yer alan personel ile görevi gereği bilgi sahibi olan tüm personel, müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye ait emir bilgileri, herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine, müşterinin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.

6. BELGE KAYIT DÜZENİNE İLİŞKİN ESASLAR

İntegral Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler dolayısıyla alınan ve üretilen, elektronik olanlar da dâhil, her türlü belge gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşterine emirlerine ilişkin tüm emir formları, elektronik ortamda alınan emirleri ve bu emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Ses kayıtları ise 3 yıl süreyle saklanır.

Bu maddede atıfta bulunulan her türlü belgenin fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekilde bir kopyası, 6102 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesi uyarınca yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklanır.

Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanlar bu Yönetmelik’de belirtilen süre ile sınırlı olmaksızın, ihtilaf sonuçlanıncaya kadar saklanır.

Tutulması zorunlu olan tüm belge ve kayıtlarda; silinemez, değiştirilemez ve tahrif edilemez yapı oluşturulur. Ayrıca yazılı olarak tutulan belge ve kayıtlarda ise; silinti ve kazıntı yapılmaması, düzeltmelerin yanlış kaydın görülmesine engel olmayacak şekilde yapılması ve boş satır bırakılmaması esastır.

Bilgi işlem altyapısında gerçekleştirilen tüm değişiklikler, değişikliği yapan kişinin/kişilerin bilgisi ile birlikte kayıt altına alınır. Bilgi işlem güvenliği ihlalleri, hatalar ve bunlara karşı yapılan iyileştirici işlemler de kayıt altına alınır.

Türev araçlar nedeniyle müşteriler tarafından teminat veya emanet olarak verilmiş varlıkların hareket ve tutarları, her hareket bazında ve periyodik olarak izlenir, varlıklar ile ilgili mutabakata varılır ve ilgili belgeler tasnifli bir şekilde saklanır.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri de dâhil olmak üzere türev araç işlemlerine ilişkin; açık pozisyon taşınılan her gün itibariyle, açık pozisyonların tutarı ve niteliği hakkında takas kurumu ile mutabakata varılır ve ilgili belgeler tasnifli bir şekilde saklanır.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteri hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtlar, anlık olarak müşteri bazında;

  1. Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemleri,
  2. Tüm varlık giriş, çıkış ve transferleri,
  3. Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarları,
  4. Açık pozisyonlara ilişkin olarak mevcut kar ve zarar tutarları,
  5. Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarları,
  6. Hesapların teminat durumları

bilgilerini içerir ve tutulan bu kayıtlar günlük periyotlarda dosya bütünlük değerleri zaman damgası ile düzenlenir ve saklanır.

Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin belge ve kayıtlar da bu Yönetmelik’de belirtilen süreler zarfında saklanır.

7. YÜRÜRLÜK

7 (yedi) maddeden oluşan işbu Prosedür, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.